• Galm

Historische hervormingen van het sociaal statuut van de cultuurwerker.
Met de lancering van de website www.workinginthearts.be wil minister voor Sociale Zaken Frank Vandenbroucke de cultuursector raadplegen in het kader van de werkzaamheden die moeten leiden naar een nieuw kunstenaarsstatuut.

Via www.workinginthearts.be krijg je de kans om concrete uitdagingen en mogelijke oplossingen in je huidige arbeidsstatuut op de politieke agenda te brengen.

Je krijgt de kans om deze uitdagingen te beargumenteren, kracht bij te zetten en te luisteren naar ervaringen van collega’s.

Collega’s in de brede zin van het woord. Dit participatietraject organiseert een online forum en focusdebatten over de grenzen van de disciplines, landstalen en regio’s heen.

Deze uitdagingen en voorstellen zullen gebundeld worden en als input dienen voor een Technische Werkgroep die recentelijk werd opgestart en waar technische experts concrete voorstellen zullen uitwerken die beantwoorden aan de noden van het veld.


Deze aanpak is historisch omdat we ervoor kiezen om met jou als ervaringsdeskundige in gesprek te gaan vooraleer een nieuwe regeling wordt uitgewerkt.

Mis het moment niet. Grijp je kans voor een beter statuut en roep iedereen uit de sector op om het debat te voeden.

The floor is yours.

#workinginthearts

Hello culture worker,

At www.workinginthearts.be you get the chance to add to the political agenda your specific challenges and solutions for your current working situation.


You get the chance to explain these challenges, to strengthen your arguments and to listen to the experiences of colleagues. Colleagues in the broad sense of the word. This participatory process starts with an online forum and focus debates across disciplines, national languages and regions.


These challenges and proposals will be compiled and serve as input for a Technical Working Group that has recently been set up, where technical experts will develop concrete proposals that meet the needs of the field.

This approach is historic because we choose to engage with you as an expert before a new regulation is developed.

Do not miss the moment. Seize your chance for a better statute and call on everyone in the sector to feed the debate.


The floor is yours.

#workinginthearts

Bonjour travailleur dans le secteur culturel,

Via www.workinginthearts.be, vous avez la possibilité d'inscrire à l’agenda politique les défis concrets et les solutions possibles concernant votre situation professionnelle actuelle.

Vous avez la possibilité d'argumenter ces défis, de les mettre en avant et d'écouter les expériences de vos collègues.

Des collègues au sens large du terme. Ce processus participatif organise un forum en ligne et des débats ciblés entre disciplines, langues nationales et régions.

Ces défis et propositions seront compilés et serviront à alimenter un groupe de travail technique récemment mis en place, au sein duquel des experts techniques élaboreront des propositions concrètes répondant aux besoins du terrain.


Cette approche est historique car nous choisissons de nous engager avec vous en tant qu'expert avant qu'un nouveau règlement ne soit élaboré.

Une occasion à ne pas manquer ! Saisissez cette chance vers une amélioration du statut et appelez tous les acteurs du secteur à alimenter le débat.

The floor is yours.

#workinginthearts

34 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven