Steunmaatregelen: een overzicht

GALm onderhandelt al de hele crisis met overheden over steunmaatregelen voor de sector.

Hieronder vinden jullie een overzicht. Sommige van onze leden wonen en werken in Bxl of WL en dus nemen we naast de Vlaamse en federale maatregelen ook middelen van het Brussels Gewest en de Fédération WL/BXL op in dit overzicht.


Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

 • 'Overbruggingsrecht heropstart' kan verkregen worden tot eind oktober 2020

 • 'Corona-overbruggingsrecht', voor wie nog niet kan heropstarten, kan nog bekomen worden tot en met december 2020

 • voor de periode

Het overbruggingsrecht bestaat uit:

 • uitkering gedurende maximum 12 maanden;

 • het behoud van de rechten op geneeskundige verzorging en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen gedurende maximum 4 kwartalen zonder bijdragebetaling.

Recht op de volledige uitkering

Hiervoor komen in aanmerking:

 • De zelfstandige in hoofdberoep (incl. helpers, meewerkende echtgenoten in het maxistatuut en (primo)starters);

 • De zelfstandige in bijberoep die wettelijke voorlopige bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep;

 • De zelfstandige in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art. 37 ARS) die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van een zelfstandige in hoofdberoep;

 • De student-zelfstandige die wettelijke voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep.

 • zelfstandige na de pensioenleeftijd zonder pensioen of enkel met het onvoorwaardelijk pensioen die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep.

Recht op de gedeeltelijke uitkering

Hiervoor komen in aanmerking:

 • De zelfstandige in bijberoep die wettelijke voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen tussen € 6.996,89 en € 13.993,77;

 • De zelfstandige in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art. 37 ARS) die wettelijke voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen tussen € 6.996,89 en € 7.330,52;

 • De student-zelfstandige die wettelijke voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen tussen € 6.996,89 euro en € 13.993,77;

 • De actief gepensioneerde zelfstandige die wettelijke voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen hoger dan € 6.996,89.

In de praktijk: neem contact op met je sociaal verzekeringsfonds voor de aanvragen én verlenging van aanvragen.


BELANGRIJK!


1. Het dubbel corona-overbruggingsrecht (dat momenteel al kan worden aangevraagd voor oktober en november bij jouw sociaal verzekeringsfonds, maar nog niet kan worden uitgekeerd omdat de wet nog niet werd gepubliceerd) wordt verlengd tot en met december 2020 voor alle sectoren die gesloten zijn. Voor een zelfstandige zonder gezinslast komt dit neer op € 2.583,4 per maand. Voor een zelfstandige met gezinslast bedraagt dit € 3.228,2 per maand.

2. Er wordt een nieuw overbruggingsrecht uitgewerkt dat vanaf 1 januari 2021 kan worden ingeroepen bij een crisis. Hierbij zal gewerkt worden op basis van een sterke omzetdaling.  Het klassiek overbruggingsrecht wordt tijdelijk aangepast door het o.a. beter toegankelijk te maken voor starters en behoud van de pensioenopbouw. 


Sociale bijdragen voor zelfstandigen

 • Uitstel van sociale bijdragen gedurende een jaar

 • Ongeacht de bijdragecategorie (hoofdberoep, bijberoep, ...)

 • De bijdrage van het vierde kwartaal 2020 en de regularisatiebijdragen van 2018 die vervallen op 31 december 2020 moeten betaald worden vóór 15 december 2021

 • In de praktijk: aanvraag indienen bij je socialeverzekeringsfonds vóór 15/12/2020.


 • Vermindering voorlopige sociale bijdragen 2020

 • Als de beroepsinkomsten lager liggen dan één van de wettelijke drempels

 • De bijdragen kunnen verlaagd worden tot maximaal:

 • 717,18 euro voor zelfstandige in hoofdberoep

 • 0 euro voor zelfstandige in bijberoep als de inkomsten lager liggen dan 1.548,18 euro

 • 0 euro voor iemand die actief is als zelfstandige na het pensioen, als de inkomsten lager liggen dan 3.096,37 euro


 • Vrijstelling van sociale bijdragen

 • Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten (met inbegrip van starters) die hun sociale bijdragen niet kunnen betalen

 • Kan aangevraagd worden voor:

 • de voorlopige bijdragen van het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal van 2020; 

 • de regularisatiebijdragen van kwartalen van 2018 die vervallen in de loop van 2020.


 • Opgelet! Je bouwt geen pensioenrechten op voor de kwartalen waarvoor je wordt vrijgesteld

 • In de praktijk: een aanvraag indienen via je socialeverzekeringsfonds of via dit online formulier (in dat laatste geval meld je dit best ook even via mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be voor een snellere behandeling van je dossier)


Tijdelijke toegang tot de gewone werkloosheid - voor freelancers met dagcontracten.


Wat zijn de belangrijkste maatregelen van deze wet?

1. De wet van 15 juli 2020 voorziet een tijdelijke versoepelde toelaatbaarheid tot het recht op uitkeringen volledige werkloosheid.

Onder bepaalde versoepelde voorwaarden kan een werknemer die in de periode van 13 maart 2019 tot 13 maart 2020 voldoende artistieke activiteiten of technische activiteiten in de artistieke sector heeft verricht, gedurende een beperkte periode van 1 april 2020 tot 31 december 2020 uitkeringen volledige werkloosheid ontvangen.


Voor meer inlichtingen over deze maatregel, zie deze RVA link: de bijlage van de infobladen T53 en T146(pdf). Buiten die versoepelde voorwaarden voor de toelaatbaarheid tot werkloosheidsuitkeringen zijn de gewone regels van toepassing, met inbegrip van de regels voor het indienen van de uitkeringsaanvraag en de verplichtingen waaraan de werklozen zijn onderworpen.


2. Voor de definitieve berekening van het bedrag van de uitkering voor volledig werklozen die een artistieke activiteit en uitkeringen cumuleren, wordt geen rekening gehouden met auteurs- en naburige rechten ontvangen tussen 01.04.2020 en 31.12.2020.

(zie het RVA infoblad T53 « Wat is de invloed van een artistieke activiteit op uw volledige werkloosheid?”)


3. De werknemers die artistieke activiteiten of technische activiteiten in de artistieke sector uitvoeren, genieten een gunstiger regeling voor het bepalen van het bedrag van hun uitkering : ze behouden op het einde van de eerste 12 maanden werkloosheid het hoogste vergoedingspercentage van 60% gedurende 12 maanden en enkel het loonplafond zal worden aangepast.


Om dat voordeel te krijgen, moeten in de loop van een referteperiode enkele voorwaarden worden vervuld. Voor het bepalen van die referteperiode wordt geen rekening gehouden met de periode van 13 maart 2020 tot en met 31 december 2020.


Voor degenen die het voordeel reeds genieten: als die periode van het voordeel van 12 maanden zou aflopen tussen 13 maart 2020 en 31 december 2020, zal ze worden verlengd tot en met 31 december 2020.


Voor meer inlichtingen over deze maatregelen, zie het RVA infoblad T53 « Wat is de invloed van een artistieke activiteit op uw volledige werkloosheid?” en het infoblad T146 Wat is het gevolg van een technische activiteit in de artistieke sector?”


In de praktijk: stel je dossier ZELF samen op basis van de boven beschreven referteperiode. Doe dat samen met je sbk, hulpkas en/of vakbond. OPGELET! Laat je dossier niet los, we merken erg veel vertraging bij rva, vakbonden en hulpkassen.


Werkgevers

(Meer info hier

 • Uitstelling van betaling van de sociale bijdragen tot 15/12/2020

 • (In afwachting) Verlenging van het minnelijke afbetalingsplan voor de 3de en 4de kwartalen van 2020

 • Tijdelijke werkloosheid

 • Aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid of uren schorsing bedienden

 • In het geval van een langere tijdelijke werkloosheid voor de komende maanden is er Scenario 5 - Maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid of uren schorsing bedienden


 • Vergoeding voor thuiswerk

 • 126,94 euro /maand: verwarming, electriciteit, bureaumateriaal, enz.

 • Voor alle thuiswerkers

 • Niet onderworpen aan bijdragen RSZVisa en werkvergunningen

(Meer info hier)

Tijdelijke verlenging van het verblijf en de werkvergunning van personen die niet in staat zijn om naar hun land terug te keren.

 • Voor Brussel

 • Voor Vlaanderen

 • Voor Wallonië (FR)


BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Steun aan cultuurwerkers (deadline: 23/11/2020)

(Meer info hier)

 • Max. 2.000 euro voor werknemers die tussen 1/6/2020 en 30/9/2020 max. 3.000 euro netto verdienden;

 • Max. 1.500 euro voor werknemers die tussen 1/6/2020 en 30/9/2020 max. 4.000 euro netto verdienden;

 • Max. 1.000 euro voor werknemers die tussen 1/6/2020 en 30/9/2020 max. 5.000 euro netto verdienden.

In de praktijkAanvragen is vanaf 2/11/2020 mogelijk via de site van actiris.brussels


CULTURELE ORG?


FEDERAAL NIVEAU

Belastingen

(Meer info hier)

Ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, kunnen tot 31/12/2020 steunmaatregelen vragen aan de FOD Financiën.

 • Schulden: bedrijfsvoorheffing, btw, personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting 

 • Maatregelen: afbetalingsplan, vrijstelling van nalatigheidsinteresten, kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling

 • In de praktijk: aanvraagformulier >>> per e-mail of per brief (Kruidtuinlaan 50 bus 315, 1000 Brussel)

Betalingsuitstel van ondernemingskrediet

(Meer info hier

 • De toenmalige minister van Financiën Alexander De Croo, de Nationale Bank van België en Febelfin stelden een charter op om ondernemingen financieel te ondersteunen wanneer zij in problemen zouden komen door de coronacrisis

 • Voor niet-financiële ondernemingen, KMO’s, zelfstandigen en non-profitorganisaties

 • Uitstel van zes maanden voor de terugbetaling van een lening

 • Deadline: was 31/10/2020 (verlenging mogelijk tot 31/12/2020)

 • Opgelet: Intresten blijven verschuldigd

Ticketing

(Meer info hier)

 • Voor organisatoren van culturele evenementen 

 • Tegoedbon in plaats van terugbetaling. Het evenement dient dan alsnog te worden georganiseerd binnen een termijn van twee jaar na de datum van het oorspronkelijke evenement

 • Opgelet: de toeschouwer heeft alsnog het recht op een terugbetaling als hij/zij/x niet aanwezig kan zijn bij het nieuwe evenement

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Gewestelijke premie (deadline: 23/11/2020)

(Meer info hier)

 • Nieuwe premie van 2.000 euro wordt automatisch overgeschreven aan de 246 organisaties die eerder al van de eerste gewestelijke premie genoten

 • Andere organisaties kunnen nog een eerste aanvraag indienen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid vanaf 2/11/2020 voor een premie van 4.000 euro

COVID-19-premie voor de evenementensector (deadline: 4/12/2020)

(Meer info hier)

 • Voor ondernemingen en organisaties in de evenementensector, het nachtleven, toerisme en de cultuursector die zwaar getroffen zijn door de Covid-19-crisis 

 • Bedrag van 3.000 euro tot 9.000 euro. 

 • In de praktijk: aanvraag in te dienen vanaf 4/11/2020 via de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid >>>

Vijf fondsen voor de heropstart bij visit.brussels (deadline: 30/10/2020)

(Meer info hier)

Op 30/10/2020 organiseert visit.brussels een laatste infosessie rond de fondsen. Kom erbij via deze link (Microsoft Teams) >>>

 1. Steunfonds voor Brusselse b2c en b2b-evenementen >>>

 2. Steunfonds voor investeringen in ‘touchless’ technologie >>>

 3. Steunfonds voor investeringen in gezondheid en veiligheid verbonden aan het label ‘Hygiëne & Veiligheid’ >>>

 4. Steunfonds voor congressen, meetings, b2b-evenementen >>>

 5. Steunfonds voor investeringen in digitale technologie >>>

VGC

Subsidies 

(Meer info hier)

De VGC zal de toegekende subsidies in 2020 volledig (100%) blijven uitbetalen en geen rekening houden met verminderde resultaten wegens de impact van de coronacrisis. Ook toegekende subsidies voor evenementen en projecten, en waarvoor al bewezen kosten werden gemaakt, maar die afgelast werden wegens de epidemie worden verder uitbetaald.


VLAAMSE OVERHEID


Culturele activiteitenpremie (deadline: 31/05/2021)

(Meer info hier)

 • Forfaitaire subsidie voor bedragen tot maximaal 20.000 euro (steeds in schijven van 2.000 euro)

 • Voor de organisatie of uitvoering van een culturele activiteit, of voor de terbeschikkingstelling van infrastructuur voor een culturele activiteit

 • Voorwaarden voor de organisatie:

 • Je hebt een actieve exploitatiezetel in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;

 • Jouw organisatie was op 1 september 2020 actief en is vandaag niet in staat van faillissement, stopgezet, of in vereffening;

 • Je bent actief binnen één van deze NACE-codes en je bent professioneel actief in de Vlaamse cultuursector.


 • Voorwaarden voor de activiteit:

 • De activiteit vindt plaats tussen 1 september 2020 en 31 mei 2021 en in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;

 • De activiteit is afgebakend in tijd en ruimte en wordt publiek gecommuniceerd.

 • De activiteit is publiek toegankelijk;

 • De activiteit is omwille van publieksgerichtheid geïmpacteerd door de coronamaatregelen, die door de Nationale Veiligheidsraad genomen werden om de verspreiding van het coronavirus te beperken;

 • De activiteit wordt op een veilige manier georganiseerd volgens de geldende sectorprotocollen;

 • Voor de activiteit stel je ten minste twee cultuurwerkers te werk ofwel binnen één van deze paritaire comités (PC 200, PC 227, PC 304, PC 329, PC 303) ofwel via een aannemingscontract voor zelfstandigen;

 • De cultuurwerkers worden correct en eerlijk vergoed. De vergoeding respecteert minstens de verschillende CAO’s van de specifieke paritaire comités. Zelfstandige cultuurwerkers krijgen ook een eerlijke vergoeding.


 • In de praktijk: aanvraag indienen via een app (nog in ontwikkeling) tot en met 31/05/2021 of tot de middelen van het fonds uitgeput zijn


Vlaams beschermingsmechanisme (deadline eerste periode: 15/11/2020 | deadline tweede periode: 31/12/2020)

(Meer info hier)

 • Ondernemingen die tussen 1 augustus en 30 september 2020 60% omzetverlies geleden hebben in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, of die in de periode van 1 augustus tot 30 september door de Nationale Veiligheidsraad verplicht werden te sluiten, kunnen beroep doen op het Vlaams beschermingsmechanisme en steun krijgen voor een bedrag van 7,5% van hun omzet in augustus en september 2019, met een maximum van 15.000 euro. 

 • Zelfstandigen in bijberoep met een netto beroepsinkomen tussen 6.996,89 en 13.993,78 euro en die minder dan 4/5e werken als werknemer, kunnen de helft van de subsidie krijgen. 

 • Ondernemingen die tussen 1 oktober en 18 november 2020 een omzetverlies van minstens 60% lijden, zullen beroep kunnen doen op het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme (NVB). Ook deze steun zal je kunnen aanvragen via de VLAIO-website.

 • Ook verenigingen met een economische activiteit en minstens een VTE werknemer komen in aanmerking. 

 • In de praktijk

 • je kunt het Vlaams beschermingsmechanisme (periode augustus & september 2020) aanvragen van 1 oktober tot 15 november via deze link >>>

 • je kunt het Nieuw Vlaams beschermingsmechanisme (periode 1 oktober tot 18 november) aanvragen van 16 november tot 31 december via deze link >>>


FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES

Podiumkunsten - Garantiemechanisme

(Meer info hier)

 • Gedeeltelijke overname van het verkoopcontract ten gunste van de producent 

 • Cultureel seizoen 2020-2021

Podiumkunsten - Compensatie van de ticketingverliezen

(Meer info hier)

 • Forfaitaire vergoeding

 • Voor organisaties die subsidies ontvangen van de FWB in de podiumkunsten en de muziek

 • Deadline: 31/12/2020

Cinema - Garantiefonds voor draaidagen (verlengd tot en met 31/12/2020)

(Meer info hier)

 • Max. 1.000.000 euro per film

 • Maximaal 20% van het totale budget voor de vergoeding van een film

 • Max. 5.000.000 euro vergoeding voor het totaal van de gedekte vorderingen

Subsidies

(Meer info hier)

Afwijking van de subsidievoorwaarden

 • Voorwaarden: 

 • Onmogelijkheid om te voldoen aan een of meerdere van de voorwaarden voor subsidiëring als (in)direct gevolg van de maatregelen in de strijd tegen Covid-19;

 • Niet voldoen aan een of meerdere van de voorwaarden voor subsidiëring na 9 maart 2020

 • Uitgaven ter verantwoording van het totale bedrag van de subsidie

 • Deze uitgaven worden niet gedekt door een ander steun- of financieringsmechanisme


Voorschot op subisidies

 • Voorwaarden: 

 • U profiteerde van een bestaand subsidiemechanisme 

 • Uw subsidie is nog niet toegekend  

 • Moeilijkheden met cash flow zijn een direct gevolg van de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan 

 • Deze moeilijkheden doen zich voor na 9 maart 2020

 • In de praktijk: aanvraag via deze link

Noodlening in contant - St'Art (deadline: 31/03/2021)

(Meer info hier)

 • Bedrag van 20.000 euro tot 100.000 euro

 • Vzw, coöperatie met zetel in FWB

 • Geldig voor 6 maanden vanaf 26/3/2020

 • Max. duur van 48 maanden

 • In de praktijk: aanvraag indienen tot en met 31/03/2021195 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven

Vacature coördinator GALM vzw

We zijn op zoek naar een nieuwe coördinator! Aya Braem gaat voor een nieuwe uitdaging en sluit op 1 maart 2021 de digitale GALM-deuren. Voor iedereen met affiniteit met de muzieksector, interesse in

GALM vzw

Wil je meer info over ons, stuur dan gerust een mail. 

E-mail: info@galm.be

Telefoon: +32 486 224 828

Adres: Doornenstraat 6, 2800 Mechelen

© 2019 by GALM vzw. Proudly created by musicians |  Terms of Use  |   Privacy Policy